Ważne informacje

Statut i Regulamin

Statut Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie

 —– 

1. Dom Pomocy Społecznej (dalej. Dom) posiada nazwę: Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie
2. Nazwa może być używana w formie skróconej „DPS Sióstr Służebniczek BDNP”.
3. Siedzibą Domu jest budynek przy ul. Mickiewicza 36, 43 – 430 Skoczów.
4. Mieszkańcy Domu użytkują również budynek przy ul. Mickiewicza 26, 43 – 430 Skoczów zwany Hostelem.
5. Podmiotem prowadzącym Dom jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupia 16 zwany dalej Zgromadzeniem.
6. Domem kieruje Dyrektor, posiadający kwalifikacje wymagane obowiązującymi przepisami praw.

—–

1. Dom prowadzony jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi (ustawami) Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP i stanowi kontynuację zapoczątkowanej przez bł. Edmunda Bojanowskiego działalności charytatywno-opiekuńczej realizowanej przez Zgromadzenie.
2. Funkcjonowanie Domu oparte jest o normy i ustalenia zawarte w:

  • Zezwoleniu Wojewody Śląskiego na prowadzenie Domu;
  • Obowiązującej umowie o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska;
  • Obowiązujących przepisach regulujących zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej i opieki nad jego mieszkańcami w tym:

3. Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
4. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

  • Niniejszym Statucie;
  • Regulaminie Domu.

—–

Dom jest placówką typu łączonego przeznaczoną dla osób płci męskiej: dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

—–

1. Celem Domu jest zapewnienie osobom, które nie mogą samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, całkowitej opieki poprzez świadczenie usług:

  • bytowych
  • opiekuńczych
  • wspomagających

– w sposób i w stopniu dostosowanym do potrzeb i możliwości mieszkańców Domu.

2. System sprawowania opieki nad mieszkańcami Domu oparty jest na antropologii chrześcijańskiej, zakładającej osobowe traktowanie każdego człowieka, poszanowanie jego godności oraz możliwość realizacji ich praw i obowiązków wyszczególnionych w odrębnej Karcie.

—–

1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska.
2. Działalność Domu finansowana jest:

  • w formie podlegającej rozliczeniu dotacji z tytułu realizowania obowiązującej umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Zgromadzeniem;
  • z odpłatności za pobyt mieszkańców określonej zgodnie z „Decyzją o odpłatności” wydanej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych .

3. Na działalność Domu, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być przekazywane inne dotacje, dary oraz dowolne datki.

—–

1. Zasady organizacji i funkcjonowania Domu nieuregulowane niniejszym Statutem określa Regulamin Domu i procedury.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

—–

Dom prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

——

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Domu.
2. Treść Statutu podaje się do publicznej wiadomości przez udostępnienie w siedzibie Domu.

—–

1. Statut nadaje i wprowadza w nim zmiany podmiot prowadzący.
2. Zmiana Statutu skutkuje tekstem jednolitym.

—–

Statut wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2019 r.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie

ul. Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów

kontakt@przestrzenopatrznosci.pl

tel. 500 006 285; 33 853 37 74
fax. 33 858 47 72

BS w Skoczowie
63 8126 0007 0000 1531 2000 0010
IBAN: PL 63 8126 0007 0000 1531 2000 0010
SWIFT (BIC): POLUPLPR

"Trzeba ofiarować samego siebie

tym wszystkim, którzy nas potrzebują"

/bł. Edmund Bojanowski/

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności