Ważne informacje

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.dpsskoczow.siostry.net („Serwis”), Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie, ul. Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów, (dalej zwana: (DPS Skoczów) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), których jest administratorem.

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez DPS Skoczów, które zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.

DPS Skoczów zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności. Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie.

2. DPS Skoczów przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

3. DPS Skoczów przetwarza dane osobowe Użytkowników w przypadkach, gdy:

1) wspierają cele Statutowe DPS Skoczów poprzez dokonywanie wpłat online,
2) zapisują się na newsletter DPS Skoczów lub wyrażają zgodę na inne działania marketingowe,
3) składają reklamację na działanie Serwisu.

3. Wykorzystywanie zgromadzonych danych osobowych

1. DPS Skoczów przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

1) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu dostarczania dedykowanych treści, np. newslettera;
2) umożliwienia dokonywania wpłat na rzecz DPS SKoczów;
3) rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji na działanie Serwisu;
4) marketingu bezpośredniego;
5) prowadzenia statystyk;
6) analizy zachowań Użytkowników;
7) archiwalnych;
8) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
9) rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez DPS Skoczów jest jego prawnie uzasadniony interes polegający na:

1) zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu z DPS Skoczów przesłania newslettera oraz innych treści marketingowych, na których przesłanie Użytkownik wyraził zgodę oraz umożliwieniu Użytkownikowi dokonania wpłaty,
2) zapewnieniu sprawnego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji na działanie serwisu,
3) prowadzeniu statystyk i analiz, które są niezbędne dla ewaluacji skuteczności prowadzonych działań,
4) wypełnieniu obowiązków nakładanych przez przepisy prawa,
5) przechowywaniu danych w celach archiwalnych,
6) dochodzeniu roszczeń lub obroną przed nimi.

3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

4. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

5. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

4. Udostępnianie danych

1. DPS Skoczów nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

2. DPS SKoczów jest obowiązane udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3. Udostępniając dane Użytkowników DPS Skoczów dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

5. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik jest uprawniony wnieść o:

1) dostęp do danych; DPS Skoczów jest obowiązana przedstawić Użytkownikowi wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika;

2) sprostowanie danych; jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, może żądać ich sprostowania przez DPS Skoczów;

3) usunięcie danych; Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych osobowych, a DPS Skoczów spełnić żądanie, jeśli takie żądanie będzie prawnie uzasadnione;

4) ograniczenie przetwarzania danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, gdy jego dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający DPS Skoczów sprawdzić ich prawidłowość; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne DPS Skoczów, ale będą potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony;

5) przeniesienie danych osobowych; Użytkownik jest uprawniony zażądać przeniesienia danych osobowych przez DPS Skoczów w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i odbywało się w sposób automatyczny;

6) sprzeciw względem przetwarzania danych; Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

7) Wszelkie przysługujące powyżej żądania Użytkownik może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wyznaczonego przez przez Administratora Inspektora Ochrony Danych iod.dziela@siostry.net .

6. Przechowywanie danych

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, DPS Skoczów przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, DPS Skoczów zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

7. Zabezpieczenie danych Użytkowników

DPS Skoczów podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. DPS Skoczów stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

8. Uprawnienie do wniesienia skargi

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez DPS Skoczów jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawiki 2, 00-193 Warszawa.

9. Kontakt ze Administratoram

Z DPS Skoczów Użytkownik może się skontaktować drogą mailową poprzez adres e-mail dps.skoczow@siostry.net

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie

ul. Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów

kontakt@przestrzenopatrznosci.pl

tel. 500 006 285; 33 853 37 74
fax. 33 858 47 72

BS w Skoczowie
63 8126 0007 0000 1531 2000 0010
IBAN: PL 63 8126 0007 0000 1531 2000 0010
SWIFT (BIC): POLUPLPR

"Trzeba ofiarować samego siebie

tym wszystkim, którzy nas potrzebują"

/bł. Edmund Bojanowski/

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności