Ważne informacje

Warunki przyjęcia do Domu

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie:  dzieci i młodzieży i dorosłych płci męskiej, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osoba pragnąca uzyskać miejsce w DPS winna złożyć podanie we właściwym  Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zostanie zgromadzona odpowiednia dokumentacja i przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Decyzje kierujące do Domu wydaje z upoważnienia starosty powiatu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Przyjęcie mieszkańca odbywa się według opracowanej procedury. W przyjęciu uczestniczy dyrektor, pracownik socjalny i pielęgniarka. W dalszej kolejności w adaptacji do nowego środowiska pomaga pozostały personel a także inni współmieszkańcy. Mieszkaniec, o ile pozwala na to stan jej zdrowia, zostaje zapoznany z zasadami współżycia w Domu, z Regulaminem Domu. Informuje się mieszkańca o możliwości złożenia do depozytu pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów, możliwości urlopowania i zasadach zwrotu odpłatności za pobyt na urlopie, w szpitalu lub w sanatorium, zapoznaje się z instrukcją odpłatności za pobyt oraz informuje się o możliwości korzystania z usług oferowanych przez Dom.

Miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu obecnie wynosi 5 921,07 zł. Wysokość opłaty wnoszonej przez Mieszkańca i zasady jej dokonywania określa decyzja o odpłatności wydana przez organ gminy kierującej Mieszkańca do DPS na podstawie przepisów Ustawy o pomocy społecznej. Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:

 1. Mieszkaniec DPS – nie więcej niż 70%swojego dochodu niezależnie od tego jaka jest wysokość tego dochodu. Jeżeli dochód osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w DPS, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższe rodziny.
 2. Gmina.
  Do wnoszenia opłaty zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni). Należy jednak podkreślić, że osoby : małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie

 

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS na ponoszenie odpłatności.
 2. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji, iż ubiegający się wykorzystał własne możliwości i uprawnienia, oraz że oferowane przez ośrodek usługi opiekuńcze nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej się o nie osoby.
 3. Wywiad środowiskowy powinien zawierać szczegółowe informacje na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokładne adresy zamieszkania osób zobowiązanych do partycypowania w koszty utrzymania w DPS (dzieci, rodzice, dziadkowie).
 4. Opinia dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.
 6. W przypadku kierowania do Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zaświadczenie/opinia psychologa.
 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno – rentowego.
 8. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązujących się do ponoszenia odpłatności za DPS oraz umowa na partycypowanie w tę opłatę.
 9. W przypadku osoby niepełnoletniej bądź ubezwłasnowolnionej zgoda Sądu na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej.
 10. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS jest właścicielem nieruchomości, wymagane jest przedstawienie aktu własności nieruchomości – w przypadku przekazania tytułu własności na inną osobę (spadkobiercę) wymagana jest umowa notarialna.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Skoczowie

ul. Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów

kontakt@przestrzenopatrznosci.pl

tel. 500 006 285; 33 853 37 74
fax. 33 858 47 72

BS w Skoczowie
63 8126 0007 0000 1531 2000 0010
IBAN: PL 63 8126 0007 0000 1531 2000 0010
SWIFT (BIC): POLUPLPR

"Trzeba ofiarować samego siebie

tym wszystkim, którzy nas potrzebują"

/bł. Edmund Bojanowski/

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności